Lokala regler

LOKALA REGLER 2024  FÖR ALINGSÅS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Hål 1 och 2  Stolpar med tillhörande nät utmed drivingrange markerar banans gräns. Out     

                                  of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.  
                                Vita stolpar anger slut respektive början av gränsen.

       2. Hål 5             Viltstaketet på höger sida utmed hål 5 markerar banans gräns.  Out   of
                                 bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

       3.  Hål 6           En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen på höger
                                sida utmed hål 6 är out of bounds.     

       4. Hål 9            Staket på vänster sida utmed hål 9 samt staket bakom greenen på  hål 9 markera
                                banans gräns. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas  bansidepunkter
                                i marknivå.
       5. Hål 10          En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen på höger      
                                sida utmed hål 10 är out of bounds.

       6. HÅL 12       En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen
                               bakom greenen på hål 12 är out of bounds.

       Anmärkning: En boll som blir liggande på eller bortom en väg som definierar out of
                                 bounds är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av    
                                 banan som är innanför banans gräns på andra hål.
                                I övrigt markers banans gräns med vita pinnar.
                               Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.  

2.  Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor
 2. Ön, belägen i pliktområdet mellan hål 2 och hål 3 tillhör pliktområdet.
 3. Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 11, som bara är definierat på en sida

      är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.

 1. Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 18, som bara är definierat på en sida

      är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.

3.  Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Droppzon hål 18

      Om en boll på hål 18 är i pliktområdet till höger om den asfalterade vägen vid greenen,
      övergången inräknad, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en
      boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var
      och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ
      droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen, bestående av konstgräs,
      belägen till vänster om övergången och markerad med vita plattor. Droppzonen är ett
      lättnadsområde enligt regel 14.3.

4.  Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.

      a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under

          arbete.

 1. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska

          behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
          spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa

          fåror

 1. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får

          tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten
         enligt regel 16.1.

 1. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

     

      b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar i fairway.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade

          som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 1. Elektriskt viltstängsel.

      c) Integrerade föremål

 1. Stenmuren på hål 4 är ett integrerat föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas.

          Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.2

5.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

     a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning  
         Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
          transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

        En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

        Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

        Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker                 mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6.  Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
     Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre                     signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
     Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7.  Scorekortsansvar
      Regel 3.3b (2) har modifierats på detta sätt:
     Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren            den allmänna plikten (Två slag). Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

 

     2024-03-27

     Lena Broberg

     Regelkommitté