Här finns handlingarna till Vårårsmötet 2020

Vårårsmötet den 17 juni kommer i år att ske genom förhandsröstning på grund av Covid 19
och begränsningarna av att man inte vara fler är 50 personer.

Se förklarande text nedan

Årsstämma Alingsås Golfklubb för verksamhetsåret 2019

Alingsås Golfklubb (org nr 864000‐7160 och dotterbolaget Hjälmareds Golf AB (org nr 556727‐4528) har kallat till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID‐19‐pandemin kommer Alingsås Golfklubbs årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud Inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Alingsås golfklubb vet att många medlemmar vill ställa frågor om verksamheten, och uppmuntrar frågor i förväg med post till Alingsås Golfklubb, Svanviksvägen 1, 441 95 Alingsås, Märks ”årsstämma2019”, eller via e‐post till arsstamma@alingsasgk.se senast den 8 juni 2020. Föreningens ordförande kommer att adressera frågor från medlemmarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på Alingsås Golfklubbs webbplats, www.alingsasgk.se, den 16 juni 2020, omkring kl 19. Alingsås Golfklubb välkomnar alla medlemmar att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 17 juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande. Rätt att, genom förhandsröstning, delta i Alingsås Golfklubbs årsstämma har den som dels är upptagen som medlem i föreningen den 12 juni 2020, dels senast den 16 juni 2020 till Alingsås Golfklubb anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Alingsås Golfklubb tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning
Medlemmarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags‐∙och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Alingsås Golfklubbs webbplats https://alingsasgk.se/medlem/handlingar2019/
eller använd sid tre i årsmöteshandlingarna om ni vill skicka in det.
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det Ifyllda formuläret måste vara Alingsås Golfklubb tillhanda senast tisdagen den 16 juni 2020. Formuläret kan antingen fyllas i på hemsidan, Fyllas i på golfklubben eller skickas med post till Alingsås Golfklubb, Årsstämma2019, Svanviksvägen 1, 441 95 Alingsås. Medlem får inte förse förhandsrösten med särskilda Instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare Anvisningar och villkor besvaras av kansliet. För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakt. Alingsås Golfklubb på telefon 0322‐524 21 (måndag‐fredag kl. 08.30‐15.00).

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering på vår webbplats och genom mailutskick till medlemmarna och hålls tillgänglig på föreningens hemsida, www.alingsasgk.se. Kallelsen skickas utan kostnad.

Behandling av personuppgifter:
För Information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy som finns tillgänglig på Alingsås Golfklubbs webbplats, www.alingsasgk.se