Kallelse till årsmöte vår 2021

 

ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB

 

Härmed kallas Du till årsmöte vid Alingsås Golfklubb

 

Söndag den 30 Maj 2021, kl. 14.00 via Teams

Omröstning via Mentimeter

Länkar kommer på mail eller erhålles hos kansliet.

 

Föredragningslista:

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
 13. Styrelsens motioner angående ny grafisk profil, förändring av stadgar för spelrätter och betalningsvillkor.
 14. Övriga frågor.

 

Beslut om stadgeändringar eller i frågor av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna, får fattas endast om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast 23 maj. Önskas möteshandlingar på annat vis, kontakta kansliet.

 

 

Alingsås den 16 april 2021 ALINGSÅS GOLFKLUBB

 

Styrelsen