Kallelse till Årsmöte i Alingsås Golfklubb

Kallelse till Årsmöte i Alingsås Golfklubb 

Ni hälsas välkomna till höstens årsmöte i Klubbhuset    

Söndagen den 25 november kl. 14.00 

Vi bjuder på kaffe med dopp klockan 13.30

Föredragningslistan ska enligt våra stadgar omfatta punkterna nedan

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

      8.Val av:

 a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

c. 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e. ombud till GDF-möte.

  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  2. Godkännande av nya inteckningar
  3. Övriga frågor – Utdelning av medaljer till 2018-års klubbmästare, samtliga klasser

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas på klubbens hemsida www.alingsasgk.se samt utanför receptionen i klubbhuset,

senast 17 november.

Varmt välkomna                    

Alingsås 2018-10-29  Styrelsen för Alingsås Golfklubb

Lämna en kommentar