ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB Söndag den 21 april

Härmed kallad Du till årsmöte vid Alingsås Golfklubb

 

Söndag den 21 april 2024 kl. 14.00 i klubbhuset
Kaffe kommer att finnas från 13.30

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokkolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall justera protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.

 

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast 14 april. Önskas möteshandlingar på annat vis, kontakta kansliet.

 

Alingsås den 27 mars 2024

Styrelsen