Allmänna tävlingsbestämmelser

Utdrag ur allmänna tävlingsbestämmelser

 • Anmälan ska ske senast kl. 24.00 på onsdag för kommande lördagstävling resp 24.00 på torsdag för söndagstävling.
 • Anmälan sker via terminalen eller Internet,
 • Anmälan skall ske på eget ansvar till 0322-524 21.
 • Anmälan skall ske med golf-id, namn och exakt hcp.
 • Anmäld spelare som ej kommer till start skall ändå betala startavgift.
 • Giltigt medlemskort skall uppvisas och lämnas före start.
 • Startavgift och scorekort ska lösas senast 15 minuter före start.
 • Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning, (om ej giltigt förfall finns), annars går priset till nästa pristagare.
 • Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta ändringar i tävlingsprogrammet samt att maximera antalet spelare. Vid klubbkvaltävlingar som spelas för vidare avancemang till regionsfinaler och riksfinaler utgår ingen ekonomisk ersättning.

Vi följer SGF:s & VGF:s rekommendationer om EGA (exakt tävlingshandicap).

Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt §8.1.2.6 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften ska erläggas senast före start i nästa tävling.

Startavgifter

För medlemmar i Alingsås GK:

Singel 18 hål 100:– 
Partävling 18 hål 180:– /par

För greenfeegäster:

För singelspel 18 hål erläggs 250:- i greenfee, jämte startavgift.
För partävling erläggs 2 x 250:- i greenfee, jämte startavgift.

Tävlingsgreenfee ger ej rätt till ytterligare spel på banan.
Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete etc gäller vid tävling. Observera att frikort ej gäller vid tävling.

Spelordning

Starttid bestäms genom lottning. Startlista publiceras på golf.se.

Klassindelning

 1. A:  – 12,0
 2. B:  12,1 – 24,0
 3. C:  24,1 – 36,0
 4. D:  37 – 54

där ej annat anges.

Särskilda tävlingsbestämmelser

PAUS

Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar efter hål 9 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet dvs startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, ges företräde.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN: Matchspel – Förlust av hålet. Slagspel – Två slags plikt.

Anmärkning: TK, TL eller Domare kan vid tävling besluta att Paus ej får förekomma.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt §8.1.2.6 i  Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast före start i nästa tävling.

BRYTA I TÄVLING – Regel 6-8

Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl avstängs, jämlikt §8.1.2.6 i  Spel- och Tävlingshandboken,  från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.

Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.

PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL (PTHM) FÖRBJUDNA

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse fråntävlingsledningen .
och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra PTHM i tävling.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

 • Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
 • Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
 • Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
 • Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
 • Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad
Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen – Varning;  Andra överträdelsen – Ett slags plikt;
Tredje överträdelsen – Två slags plikt och För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.

Anmärkningar:

 1. Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
 2. Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
 3. Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
 4. Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

Matchspel – Plikt för brott mot tävlingsregeln:

Första överträdelsen – Varning, Andra överträdelsen – Förlust av hålet, Tredje överträdelsen – Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse – Diskvalifikation
Anmärkningar:

 1. Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta
 2. Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
 3. Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt
 4. Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.
 5. Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar  som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.

Uppdaterade på hemsidan 161209