KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB

Härmed kallas Du till  höstens Årsmöte i Alingsås Golfklubb

Söndagen den 19 november kl 14.00 i Innegolfen, Hemvägen 20 Alingsås 

Vi inleder med kaffe med dopp kl: 13.30 

 

Föredragningslistan ska enligt våra stadgar omfatta punkterna nedan.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

8. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
e. ombud till GDF-möte.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Godkännande av nya inteckningar

11. Övriga frågor
– Utdelning av medaljer till 2017-års klubbmästare, samtliga klasser

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas på klubbens hemsida www.alingsasgk.se i Innegolfen samt utanför receptionen i klubbhuset, senast 11 november.

Varmt välkomna
Alingsås 2017-10-26
Styrelsen för Alingsås Golfklubb

Showing 2 comments

Lämna en kommentar