Kallelse Årsmöte Alingsås Golfklubb Söndag 15/4 kl: 14.00

ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB

Härmed kallas Du till årsmöte vid Alingsås Golfklubb

 

Söndag den 15 april 2018, kl. 14.00 i klubbhuset.

Vi inleder med fika kl. 13.30

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor

Beslut om stadgeändringar eller i frågor av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna, får fattas endast om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast 5 april.

Önskas möteshandlingar på annat vis, kontakta kansliet.

Alingsås den 15 mars 2018

ALINGSÅS GOLFKLUBB

Styrelsen

Lämna en kommentar